binh
Aug 5, 2018

Làm việc có mục tiêu

0 comments

Kết quả chính là sự khác biệt giữa làm việc có mục tiêu và làm việc không có mục tiêu. Nancy Dornan

 

 

New Posts

TP. Hồ Chí Minh | Bình Dương - Vietnam | binh@starland.vn | 0913-163-158 |Bitcoin| Bitcoin Cash |Ethereum | Litecoin | Đào tiền điện tử 

© 2017 bởi Nguyễn Như Bình. www.dautumuaban.com

  • Facebook Social Icon