binh
Feb 3

Khuyến khích, mở đường cho người khác sửa chữa lỗi lầm

0 comments

Đắc Nhân Tâm #29 - Khuyến khích, mở đường cho người khác sửa chữa lỗi lầm Dale Carnegie

 

Đắc nhân tâm - Khuyến khích, mở đường cho người khác sửa chữa lỗi lầm

 

New Posts

TP. Hồ Chí Minh | Bình Dương - Vietnam | binh@starland.vn | 0913-163-158 |Bitcoin| Bitcoin Cash |Ethereum | Litecoin | Đào tiền điện tử 

© 2017 bởi Nguyễn Như Bình. www.dautumuaban.com

  • Facebook Social Icon